Archive for Author admin

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево“ по обособени позиции: 1 „Хляб и хлебни продукти“; 2 „Зеленчуци и плодове“

1 001 2 001 3 001

 

 

 

 

 

 

 

 

4 0015 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичната покана е публикувана в АОП под № 9032186

- Пълно описание на обекта на обществената поръчка, технически изисквания и оценяване на офертите

- Изисквания към кандидатите за съдържанието на офертата

- Документация

Статус: Изтекла

 

 

Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница – Севлиево“ по обособени позиции

Публична покана стр. 1 Публична покана стр. 2 Публична покана стр. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документи за Обществената поръчка:

1. Изисквания към кандидатите

2. Критерии за оценка

3. Описание

4. Оферта образец 1.doc

5. Приложение 1.doc

6.Ценово предложение образец 2. doc

7. Проекто – договор

Статус: Изтекла

 

 

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево по обособени позиции: „Хляб и хлебни продукти“; „Зеленчуци и плодове“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Описание на обекта на обществената поръчка

2.  Изисквания към кандидатите

3.  Критерии за оценка

4.  Оферти – образци

5.  Проекто – договор

6. Приложение № 1

7.ЦЕНОВА ОФЕРТА

Статус: Изтекла

Обществена поръчка с предмет: Основен ремонт и саниране на съществуваща сграда на ДПБ Севлиево, с оглед създаване на Защитено жилище, Дневен център и Информационен център

 

Допълнителна информация и образци

1. Заповед.doc

2. Количествено стойностна сметка

3. Образец 1, 2 и 3

4. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.doc

Публична покана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

 

 

 

 

Обява за обществена поръчка за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Севлиево“

Изисквания към кандидатите

критерии за оценка

описание

Оферти – образци

Приложение № 1

Проекто – договор

Заповед.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус: Изтекла

Обява за обществена поръчка

Представяме на вашето внимание:

Количествено-стойностна сметка за основен ремонт и саниране на болнични сгради и адм. сграда в ДП Болница Севлиево 

.
Условията за изпълнение на  обществена поръчка:

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––

Статус: Изтекла

 

 

Recent Entries »